Дотоод дүрэм, журам

1

МКТК -ийн Стратеги төлөвлөгөө 2020-2025

2

Хөдөлмөрийн дотоод журам

3

Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

4

Шагнал, урамшууллын журам

5

Оюутны дадлагын журам

6

Оюутны дүрэм
7
Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

8

Багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм

9

Оюутны ёс зүйн дүрэм
10

Сургалтын журам

11

Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааны журам

12

Тэнхимийн ажиллах журам

13

Багшийн орон тоо, гүйцэтгэх ажлын төрөл, хэмжээ, түүнийг кредитээр тооцох журам

14

Хүүхэд хамгаалах бодлого

15

Цахим сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

16

Цаг бүртгэлийн журам

17

Албан хэрэг хөтлөх журам

18

Хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулах журам