Дотоод дүрэм, журам

Нэр

Татах

1

Хөдөлмөрийн дотоод журам

2

Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

3

Шагнал, урамшууллын журам

4

Оюутны дадлагын журам

5

Оюутны дүрэм

6
Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

7

Багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм

8

Оюутны ёс зүйн дүрэм

9

Сургалтын журам

10

Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагааны журам

11

Тэнхимийн ажиллах журам

12

Багшийн орон тоо, гүйцэтгэх ажлын төрөл, хэмжээ, түүнийг кредитээр тооцох журам